Global Ecolabel content

Dán nhãn sinh thái toàn cầu

Green Label Singapore

PaperOne™ tự hào được công nhận bởi Global Ecolabelling Network cho các sản phẩm giấy tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn được kiểm soát chặt chẽ của chúng tôi

Được thành lập vào năm 1994, Global Ecolabelling Network (GEN) là một hiệp hội phi lợi nhuận chứng nhận các sản phẩm và dịch vụ đã được chứng minh là có tác động môi trường thấp hơn. Hội đồng môi trường Singapore, một thành viên của GEN, điều hành Chương trình dán nhãn xanh Singapore, là chương trình dán nhãn sinh thái được thành lập mới nhất tại châu Á và đã được công nhận trên 28 quốc gia.

Tìm hiểu thêm